Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest akceptacja niniejszego regulaminu przez obie strony umowy.
 2. Definicje:
  1. Zleceniodawca – osoba zlecająca wykonanie dzieła,
  2. Wykonawca – osoba realizująca dzieło zlecone przez Zleceniodawcę.
 3. Wykonawca świadczy usługi edukacyjno-redaktorskie, konsultacyjne, szkoleniowe, badawcze i analityczne z zakresu nauk ekonomicznych.
 4. Przekazane Zleceniodawcy autorskie opracowania, będące przedmiotem zamówienia, stanowią wzór pracy naukowej, który może służyć jedynie jako punkt wyjścia do stworzenia pracy własnej.
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do zgodnego z prawem wykorzystania przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów Prawa autorskiego oraz art. 272 Kodeksu karnego.
 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Zleceniodawcę przedmiotu zlecenia.

II. Zawarcie współpracy

 1. Współpraca między Wykonawcą a Zleceniobiorcą odbywa się na zasadach umowy o dzieło.
 2. Umowa o dzieło może zostać zawarta w formie ustnej, elektronicznej (przez email) lub pisemnej.
 3. Umowa o dzieło zawarta ustnie lub elektronicznie nie wymaga złożenia pisemnego podpisu.
 4. W przypadku umowy zawartej pisemnie istnieje możliwość równoczesnego podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich.

III. Realizacja zlecenia

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1. dostarczenia Zleceniodawcy w pełni autorskiego tekstu, który nie nosi znamion plagiatu,
  2. wykonania zlecenia w ustalonym terminie i zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy,
  3. bezpłatnego wprowadzenia poprawek, w przypadku błędów popełnionych przez Wykonawcę z winy własnej,
  4. osobistego wykonania przedmiotu zlecenia – niezlecania go zewnętrznym podwykonawcom,
  5. dostarczenia na prośbę Zleceniodawcy materiałów użytych do realizacji zlecenia – prośbę należy zakomunikować Wykonawcy przez rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
  1. terminowej zapłaty ustalonego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
 3. Wykonane zlecenie jest przekazywane Zleceniodawcy drogą mailową.
 4. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w częściach i dokonywania płatności w formie ratalnej.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące terminów i sposobu płatności ustalane są po kontakcie mailowym.

IV. Polityka prywatności

 1. Wykonawca zapewnia pełną poufność danych udostępnianych przez Zleceniodawcę, które używane są jedynie w celu realizacji zlecenia.
 2. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot zamówienia nie będzie dalej odsprzedawany, publikowany, ani udostępniany w żadnej formie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rezygnacji z umowy, po rozliczeniu się z Wykonawcą za zrealizowaną część zlecenia.
 2. Wykonawcy przysługuje prawo do rezygnacji z umowy w przypadku braku terminowego rozliczenia płatności oraz nieregulaminowego wykorzystania przedmiotu zamówienia.
 3. W przypadku sporów, których nie uda się rozwiązać drogą polubowną, stosowane są przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa autorskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.