Usługi

Pomoc w pracach dyplomowych

 • redakcja tekstu,
 • tworzenie planów pracy,
 • formatowanie,
 • korekta i wprowadzanie poprawek,
 • tłumaczenia streszczeń.

Research

 • poszukiwanie i gromadzenie materiałów,
 • zestawienia bibliograficzne,
 • kompilacje wiedzy.

Projektowanie badań

 • opisy metodyki badań,
 • określanie przedmiotu badań, celów, problemów, pytań, tez i hipotez badawczych,
 • dobieranie metody badań, techniki i narzędzi badawczych,
 • tworzenie narzędzi badawczych, np. ankiet (tradycyjnych i elektronicznych).

Analiza danych ilościowych

 • analiza, opis i interpretacja danych,
 • wizualizacja danych (wykresy, tabele itp.),
 • formułowanie wniosków i weryfikacja założeń badawczych,
 • metody statystyczne – statystyczna weryfikacja hipotez, analiza szeregów czasowych, korelacji, wariancji, regresji, testy statystyczne itd.

Inne

 • formatowanie przypisów,
 • grafika biznesowa/naukowa,
 • prezentacje,
 • pomoc w artykułach naukowych i pracach III stopnia z zakresu nauk ekonomicznych.